Label

C.W. Li, L.Z. Han, X.M. Luo, Q.D. Liu, J.F. Gu*

Journal of Nuclear Materials, 2016(477):246-256

Qingdong Liu, Haiming Wen, Han Zhang, Jianfeng Gu, Chuanwei Li, Enrique J. Lavernia

Metallurgical and Materials Transactions A, 2016, V47(5):1960–1974

Xiaomeng Luo, Lizhan Han and Jianfeng Gu *

Metals,2016,6(1):1-14

Xingang Tao, Lizhan Han, and Jianfeng Gu

Steel research International 2016,v87(5):571-580

Xun Qiao, Lizhan Han, Weimin Zhang and Jianfeng Gu

 ISIJ international, 2016,56(1),140-147

Kai Xiong, Haiming Lu, Jianfeng Gu

Computational Materials Science, 2016(115):214-226

Kai Xiong, Yiyang Zhang and Jianfeng Gu

Materials Science Forum,  2016(850): 379-385

Xingang Tao,Chuanwei Li,Lizhan Han,Jianfeng Gu

Journal of Materials Research and Technology, 2016, 5(1):45-57

Copyright 2014 © 上海交通大学材料改性与数值模拟研究所