Label

D.L.Song, J.F.Gu, W.M.Zhang, Y.Liu , J.S.Pan 

Transactions of Materials And Heat Treatment Proceedings of The 14th IFHSE Congress  October 2004

Ming Wen, Jian-Feng Gu, Gang Liu, Zhen-Bo Wang,  Jian Lu

CRYSTAL GROWTH & DESIGN  Vol.7 No.12 2007  pp.2400–2403

Ming Wen, Jian-Feng Gu, Gang Liu, Zhen-Bo Wang, Jian Lu

Surface & Coatings Technology 201 (2007) 6285–6289

QWang, J Lu, F J Gu, H Xu, Y D Dong

JOURNAL OF PHYSICS D: APPLIED PHYSICS 39 (2006) 2851–2855

Xin Yao, Jianfeng Gu, Mingjuan Hu, Zuchang Zhu

Scandinavian Journal of Metallurgy 2004; 33: 98–104

D-L Song, J-F Gu, J-S Pan, M-J Hu

Materials Science and Technology Vol.20 December 2004

Xin Yao, Jianfeng Gua, Jingping Li, Mingjuan Hu

German Periodical Z. Metallkd. 94 (2003)

J.F. Gu, D.H. Bei, J.S. Pan, J. Lu, K. Lu

Materials Letters 55 (2002) 340–343 August 2002

Pan Jiansheng , Zhang Weimin , Tian Dong , Gu Jianfeng , Hu Mingjuan

Engineering Sciences Vol . 2 No. 2 ,June 2004

姚新, 朱祖昌, 顾剑锋, 胡明娟, 张伟民

机械工程材料 第27卷 第8期 2003年 8月

宋冬利, 顾剑锋, 袁文庆

机械工程材料 第28卷 第5期 2004年 5月

姚新, 顾剑锋, 胡明娟

金属热处理 第28 卷 第7 期 2003年

宋冬利, 顾剑锋, 胡明娟

金属热处理 第28 卷 第12 期 2003年

魏良武, 陆皓, 顾剑锋

金属热处理 第29卷 第12期 2004年

潘健生, 张伟民, 田东, 顾剑锋, 胡明娟

中国工程科学 第5卷第5期 2003年 5月

共 2 页,当前第 1 页,共 20 条记录

Copyright 2014 © 上海交通大学材料改性与数值模拟研究所